ETF

ETF (ang. Exchange Traded Fund) to fundusz inwestycyjny, którego certyfikaty są notowany na giełdzie, podobnie jak akcje. Jego zadaniem jest śledzenie ruchów indeksów giełdowych (akcji, obligacji, surowców czy kryptowalut). Fundusze ETF pozwalają inwestorom na dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

ETF-y składają się z koszyka papierów wartościowych, podobnie jak fundusze inwestycyjne. Każdy certyfikat inwestycyjny reprezentuje portfel akcji, który odtwarza skład indeksu, do którego się odnosi. Przykładowo, ETF na WIG20 będzie próbował naśladować zachowanie indeksu WIG20, a ETF na Nasdaq będzie odwzorowywał zachowanie indeksu Nasdaq 100. A zatem zadaniem zarządzającego funduszem ETF będzie nie tyle pokonanie samego indeksu giełdowego, co raczej jego możliwie najbardziej wierne odwzorowanie (tzw. inwestowanie pasywne).

Zaskakującą cechą inwestowania w ETF jest, iż pomimo ich pasywnego charakteru, finalnie fundusze tego typu bardzo często osiągają rezultaty znacznie lepsze od większości profesjonalistów. Opłacalne inwestycje w niektóre tradycyjne fundusze są bowiem niejednokrotnie niweczone przez wpływ opłat, które obciążają ostateczny wynik funduszy zarządzanych aktywnie.

Chcesz zacząć inwestować w ETF?