Fundusze Inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne – akcyjne, obligacyjne i mieszane

Fundusze inwestycyjne to propozycja dla osób, które chciałyby korzystać z możliwości inwestycyjnych i potencjału zysków, jakie oferuje współczesny globalny rynek finansowy, lecz nie mają możliwości samodzielnego analizowania rynku finansowego i podejmowania decyzji inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne dzięki swojej wyjątkowej różnorodności umożliwiają inwestowanie na wielu rynkach, w dowolne sektory i branże gospodarki w wybranym przez klienta w horyzoncie czasowym dają możliwość swobodnego dysponowania wpłaconym kapitałem.

Fundusze akcyjne

➢ Aktywa Funduszy inwestowane są głównie w akcjach notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych ale także w akcjach firm zagranicznych na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Fundusze Akcji posiadają wysokie, mogące sięgać całości aktywów zaangażowanie w akcjach. Pozostała część aktywów Funduszy lokowana jest w dłużne instrumenty finansowe.

➢ Fundusze akcyjne pomimo większego ryzyka i związanej z tym większej zmienności w czasie z reguły oferują największy zysk dla inwestora. Rekomendowane są dla osób zdecydowanych zainwestować swoje środki na dłuższy okres.

Fundusze mieszane

➢ Fundusze mieszane to połączenie lokowania w obligacje skarbowe i korporacyjne z inwestowaniem w akcje. Z reguły maksymalny poziom zaangażowania na rynku akcji, charakteryzujący się zwiększonym ryzykiem i zmiennością to 50% aktywów Funduszu.

➢ Dzięki strukturze aktywów, inwestycja w Fundusze Mieszane ogranicza zmienność i potencjalne wahania kursu w czasie dając jednocześnie możliwość partycypowania w znaczących wzrostach na rynku akcji.

Fundusze obligacyjne

➢ Fundusze obligacji to inwestycja zarówno w krajowe obligacje skarbowe i korporacyjne oraz zagraniczne obligacje korporacyjne. Rekomendowana jest dla osób nie akceptujących ryzyka związanego z inwestycjami w akcje, a oczekujących stabilnego wzrostu wartości inwestycji, przy jednoczesnej możliwości złożenia zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa w dowolnym momencie. 

Podstawowym aspektem inwestowania jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, czyli podzielenie posiadanego kapitału finansowego, by ulokować go w różne instrumenty finansowe. Jedną z możliwych opcji są fundusze inwestycyjne. Jest to instytucja zbiorowego inwestowania, której celem jest pomnażanie pieniędzy powierzonych przez uczestników. Takie rozwiązanie pozwala zmniejszyć ryzyko inwestycji, a jednocześnie zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne obejmuje lokowanie środków np. w papiery wartościowe, takie jak:

  • akcje,
  • bony skarbowe,
  • obligacje,
  • inne instrumenty finansowe.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne

W porównaniu z innymi formami inwestowania, inwestowanie w fundusze uznawane jest za bardzo korzystne dla inwestorów. Istnieje możliwość wypracowania ponadprzeciętnego zysku, niemożliwego do wypracowania w przypadku standardowych lokat. Ponadto w tym przypadku można rozpocząć od nawet małych kwot.

Chcesz zacząć inwestować?