Platforma dobrych pomysłów inwestycyjnych

iMercado Sp. z o.o. to podmiot całkowicie niezależny, niezwiązany kapitałowo z korporacjami rynku finansowego. Spółka prowadzi działalność na podstawie decyzji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego z dnia 5 maja 2008 roku sygn. DPF/4031/10/9/08/JW i jest uprawniona do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa otwartych funduszy zagranicznych. Wyróżnikiem oferty spółki jest usługa nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego świadczona w odniesieniu do palety funduszy oferowanych za jej pośrednictwem.

Rise Capital Sp. z o.o. – podmiot zależny od iMercado – posiada status Agenta Firmy Inwestycyjnej domu maklerskiego Q Securities S.A. W oparciu o zgodę Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 lutego 2017 roku spółka zapewnia Klientom iMercado dostęp do szerokiej oferty maklerskiej, tj. możliwość bezpośredniego inwestowania w akcje, obligacje oraz inne papiery wartościowe. W zakresie objętym zezwoleniami obie spółki podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Poznaj naszą ofertę

Nasi partnerzy

Aktualności