Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna to nowa forma zarządzania majątkiem prywatnym, umożliwiająca zarówno korzystanie z benefitów podatkowych, jak i ułatwiająca planowanie sukcesji.

W ramach w pełni zwolnionych z podatku zysków kapitałowych można wyróżnić 4 kategorie działalności inwestycyjnej. Fundacja może wykonywać działalność w zakresie:

➢ przystępowania i uczestniczenia w mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą:
a) spółkach handlowych,
b) funduszach inwestycyjnych,
c) spółdzielniach
d) podmiotach o podobnym charakterze.
Fundacja może zatem przystąpić do dowolnego podmiotu w tym spółki a następnie osiągać zwolnione z podatku zyski z dywidend, umorzenia udziałów lub akcji a także ze sprzedaży udziałów lub akcji.

➢ nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze. Fundacja może zatem np. prowadzić klasyczną działalność inwestycyjną na giełdzie papierów wartościowych, polskiej lub każdej zagranicznej i osiągać dochody z takiej działalność które będą zwolnione z podatku CIT. A może też długoterminowo zainwestować w daną spółkę lub spółki i po jakimś czasie sprzedać udziały z dużym zyskiem korzystając ze zwolnienia podatkowego.

➢ udzielania pożyczek spółkom, w których fundacja posiada udziały oraz beneficjentom

➢ obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej

Chcesz założyć fundację rodzinną?