Komunikat dot. Rise Capital Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 14 maja 2024 roku, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w oparciu o Uchwałę nr 3 Zgromadzenia Wspólników Rise Capital Sp. z o.o. z dn. 15 grudnia 2023 roku, dokonał ujawnienia nowej nazwy Spółki.
Aktualna nazwa Spółki brzmi iMercado AFI Sp.z o.o. Tym samym oba podmioty iMercado Sp. z o.o. oraz iMercado AFI Sp. z o.o. będą od tej pory funkcjonowały pod wspólną marką iMercado.

iMercado Sp. z o.o. to podmiot całkowicie niezależny, niezwiązany kapitałowo z korporacjami rynku finansowego. Spółka prowadzi działalność na podstawie decyzji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego z dnia 5 maja 2008 roku sygn. DPF/4031/10/9/08/JW i jest uprawniona do pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa otwartych funduszy inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa otwartych funduszy zagranicznych. Wyróżnikiem oferty spółki jest usługa nieodpłatnego doradztwa inwestycyjnego świadczona w odniesieniu do palety funduszy oferowanych za jej pośrednictwem.

iMercado AFI Sp. z o.o. – podmiot zależny od iMercado – posiada status Agenta Firmy Inwestycyjnej domu maklerskiego Q Securities S.A. W oparciu o zgodę Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 20 lutego 2017 roku Spółka zapewnia Klientom iMercado dostęp do szerokiej oferty maklerskiej, tj. możliwość bezpośredniego inwestowania w akcje, obligacje oraz inne papiery wartościowe. W zakresie objętym zezwoleniami obie spółki podlegają nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.

Adam Dakowicz, Business Developer w iMercado sp. z o.o.

16.12.2023